Albums

Nigerian National Anthem in Ibibio (Mp3 & Lyrics)

ibibio is an ethnic group in Akwa Ibom State. Checkout the Nigerian national anthem in Ibibio.

Nigerian National Anthem In Ibibio Lyrics

Ikwo Idioñño Idid Nñyin Nigeria

Dakkada O! Ndito nñyin
Kop Ikood Nigeria Kponno
Yak Iñwam K’utom Idñ nñyin
K’ima Y’ukeme ye mbotidem
Utom mme adagha nñyin ke esed
Ididoho ikpu ikpu
Yak inam K’ima Y’ukeme
Obio keed ebodo ke ukaraidem
Emem ye edidiana keed

 

Nigerian National Anthem In Ibibio Full Lyrics

E-dahada O, kot Nnyin.
E-kphono Ikot Nigeria
Ndinwam isong emana, nnyin
k-ima ye mboutidem, ye odudu
mme utomemi mbom eset e-ke-namde
dworoke idi, ikpu ikpu,
nwan ke, i-ma ye odudu
bio iket ro oko-worode, ke ufun
emen ye edidiana kiet.

Pledge

Mmonwongo nno Nigeria Obio mi
Ke ndisuk ibout, Nnyin, nnam ikpaniko
K ndida ofri odudu nnun, nnam mkpo nno Nigeria.
Ke ndiyan edidiakiet esie
Nnyin mmum ubong ye ukpo no esie nkama
Mmodo, nwam mi abasi.

NYSC ANTHEM

Ndito ekpono a-kwa ikot emi
Yak Nnyin idibere obio eman Nnyin.
e-yo ikpada mme edim ekpedep.
Ke ubiong utom, oro mmemidem miduhe.
Nigeria eke Nnyin,
Nigeria ke Nnyin nwam
Compiled by
Evang. Edet Udofia and Corper Kim A production of life and light comprehensive college odoro ikpe, Ini local government AKS Ishaku (AK/14C/2769)

 

Download Nigerian National Anthem in ibibio

 

Download Nigerian national Anthem in Ibibio/Efik

Download Latest Mixtapes